De adviesdirecties voeren het secretariaat van de advisering over een breed scala van sociaal-economische onderwerpen zoals: macro-economisch beleid, economische structuur, ruimtelijke infrastructuur en bereikbaarheid, duurzame ontwikkeling, sociale zekerheid, werking van de arbeidsmarkt en de relatie met het onderwijs, arbeids- en ondernemingsrecht, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, pensioenen, gezondheidszorg, positie van de consument en Europese integratie. De directie Bestuurszaken voert het secretariaat van de werkzaamheden die de raad als bestuursorgaan uitvoert. Deze betreffen onder meer het toezicht op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de taken die aan de SER zijn opgedragen in het kader van de Wet op de ondernemingsraden en de Handelsregisterwet 2007. De directie Bestuurszaken bestaat uit de afdeling Toezicht en Bestuur en de afdeling Medezeggenschap en Juridische Zaken. Verder voert de directie Bestuurszaken het secretariaat van een aantal (externe) commissies. De overige afdelingen verrichten ondersteunende activiteiten ten behoeve van het SER-secretariaat en in het SER-gebouw ondergebrachte zelfstandige organen (waaronder de Stichting van de Arbeid). Het secretariaat wordt geleid door de algemeen secretaris. Tot zijn taken behoren onder meer de algemene leiding van het secretariaat (integrale eindverantwoordelijkheid), het voorbereiden van db- en raadsvergaderingen en het onderhouden van nationale en internationale contacten. 5.4 Overige SER’en 5.4.1 SER in de provincie Vrijwel alle provincies kennen provinciale sociaal-economische raden waarin ondernemers en werknemers paritair (gelijkelijk) zijn vertegenwoordigd. De SER is medefi nancier van deze organen, naast de provinciale overheid en in sommige gevallen de betrokken Kamers van Koophandel. Om de twee jaar brengt de SER het functioneren van de provinciale SER’en in kaart. 5.4.2 SER in Europa In verscheidene Europese landen bestaan sociaal-economische raden en vergelijkbare instituten. Tussen de SER'en binnen de Europese Unie vindt 36 Pagina 36

Pagina 38

Scoor meer met een webshop in uw vakbladen. Velen gingen u voor en publiceerden rapporten online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication