Soms brengt een commissie zelf een advies uit namens de raad. Dit kan wanneer de raad of het dagelijks bestuur de commissie daartoe heeft gemachtigd, of bij een commissie die de raad op verzoek van een minister heeft ingesteld11 . De status van adviezen van commissies ex artikelen 19 en 42 is als volgt: Wanneer de raad een algemene machtiging heeft gegeven kan rechtstreeks, hetzij gevraagd, hetzij ongevraagd, worden geadviseerd – hierbij houdt de commissie rekening met de voorwaarden waaronder deze machtiging is verleend. Adviezen die rechtstreeks met machtiging zijn uitgebracht, lenen zich niet voor behandeling in de raad of voor een nadere standpuntbepaling van de raad. De raad krijgt de gelegenheid om (als ingekomen stuk) kennis te nemen van de namens hem uitgebrachte adviezen. Een commissie en de raad kunnen te kennen geven de verleende machtiging voor een bepaald advies niet te laten gelden; in zo’n geval stelt de raad het advies op voordracht van het db vast. De status van adviezen van commissies ex artikel 43 is als volgt: Een advies naar aanleiding van een adviesaanvraag die rechtstreeks aan de commissie is gericht, is niet een advies namens de raad. Wel moet de raad van een dergelijk advies op de hoogte worden gebracht. Naar aanleiding daarvan kan de raad eventueel zijn eigen zienswijze formuleren en aan de desbetreffende minister(s) mededelen. Voor alle andere adviezen geldt wat hierboven is weergegeven bij de adviezen van commissies ex artikelen 19 en 42. Zie ook het schema op p. 30. 4.3.3 Het na-traject Naar aanleiding van de raadsvergadering worden een persbericht en een journalistiek verslag opgesteld. Deze zijn integraal te raadplegen via de website van de SER. Vastgestelde adviezen zijn eveneens via de website in te zien en verschijnen als publicatie. Zo snel als mogelijk is, krijgt de desbetreffende bewindspersoon het advies aangeboden. Dit moment wordt benut voor publiciteit door een persbericht uit te brengen of een persgesprek te organiseren. Ook is het goed gebruik het advies toe te lichten aan de leden van de desbetreffende commissie van de Tweede Kamer. Daarnaast wordt via eigen congressen, lezingen bij anderen, opinieartikelen en webartikelen de boodschap uitgedragen. 11 Een commissie ex artikel 43 Wbo, zie ook paragraaf 4.2.1. SER-Wijzer 29 Pagina 29

Pagina 31

Scoor meer met een online winkel in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication