Betrokkenheid van derden De commissie kan gebruikmaken van bijzondere werkvormen om kennis van derden mee te nemen. Zo kunnen organisaties die op het desbetreffende terrein een specifi eke invalshoek hebben of een specifi ek belang behartigen gevraagd worden voor een panelgesprek of een hoorzitting. Ook kunnen er werkbezoeken worden georganiseerd. Soms is het wenselijk aanvullend onderzoek te verrichten. Omdat dit kosten met zich meebrengt, is de beslissing daartoe voorbehouden aan de algemeen secretaris. Kroonledenoverleg Gedurende het adviestraject ontvangen kroonleden zogenoemde voortgangsrapportages die hen op hoofdlijnen informeren over de ontwikkelingen. De ontwerpadviezen bespreken de kroonleden in het zogeheten kroonledenoverleg dat in de regel maandelijks plaatsvindt of zoveel vaker als nodig. Hun commentaar wordt desgewenst in de commissie ingebracht. Achterbanraadpleging en ‘groene versie’ De organisaties van ondernemers en werknemers bespreken het ontwerpadvies in eigen kring (de ‘achterbanraadpleging’). Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de achterbanraadpleging. Eventuele knelpunten in de achterbanraadpleging melden zij zo spoedig mogelijk aan het secretariaat. De vertegenwoordigers van de organisaties brengen ieder de reacties uit hun eigen kring in bij de afsluitende commissievergadering. Bespreking en bewerking van deze reacties leiden tot een ‘groene versie’ (gedrukt op groen papier) van het ontwerpadvies. De ‘groene versie’ wordt naar de raad gestuurd voor openbare vaststelling in de raadsvergadering. Behandeling en vaststelling van adviezen De voltallige raad vergadert in beginsel eenmaal per maand, op de derde vrijdag van de maand. Dat gebeurt in de raadzaal van het SER-gebouw. Het belangrijkste onderdeel van de raadsvergadering is de behandeling en vaststelling van adviezen. Deze worden voorbereid door een commissie. De plenaire raad spreekt zich in een openbare vergadering over het ontwerpadvies uit en stelt het advies ter vergadering – meestal ongewijzigd – vast. Als de partijen het op bepaalde punten niet eens zijn, komen de verschillende standpunten in het advies te staan. Namens iedere geleding voert iemand het woord. Soms zijn dat meerdere personen. De vergaderingen van de raad zijn in de regel openbaar voor publiek en pers. 28 Pagina 28

Pagina 30

Scoor meer met een e-commerce shop in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden lesmateriaal online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication