besluitvorming waarin een aanvraag wordt voorgelegd, de haalbaarheid van de adviestermijn, de toegevoegde waarde ten opzichte van eerder uitgebrachte adviezen, de mate van concreetheid van de adviesaanvraag en tot slot de beschikbare capaciteit van de geledingen van de raad. Tevens bepaalt het dagelijks bestuur welke commissie de adviesaanvraag gaat behandelen. Dat kan een vaste commissie of een commissie ad hoc zijn. Een bijzondere commissie is de Bestuurskamer, die zich specifi ek bezighoudt met de bestuurlijke taken van de SER. De Bestuurskamer fungeert als voorbereidingscommissie voor adviezen, besluiten en verordeningen op bestuurlijk terrein die de raad vervolgens vaststelt. Ook is de Bestuurskamer door de raad gemachtigd zelfstandig adviezen uit te brengen en besluiten te nemen. 4.3.2 Voorbereiding in commissies en vaststelling door de raad Werkwijze van de commissie De commissie van voorbereiding bepaalt in hoge mate zelf haar werkwijze, zoals het instellen van een werkgroep om bepaalde werkzaamheden voor te bereiden. In een aantal vergaderingen komt een ontwerpadvies tot stand, de zogeheten ‘witte versie’ met de voorlopige standpuntbepaling. De commissievergaderingen vinden plaats op basis van een vergaderagenda. Het secretariaat stelt deze agenda op, veelal in overleg met de voorzitter van de commissie. Het secretariaat verzorgt ook de vergaderstukken. Hierbij wordt steeds meer gebruikgemaakt van Sharepoint. Dit is een besloten webomgeving waarop alle vergaderstukken worden geplaatst. De besprekingen in commissies en werkgroepen hebben een vertrouwelijk karakter; daarom mag men uit commissies in beginsel niets inhoudelijks naar buiten brengen. Dit betekent dat datgene wat in vergaderingen wordt besproken, zoals de inbreng van partijen en het verloop van discussies e.d., strikt vertrouwelijk is. Ook eventuele meelezers uit de betrokken organisaties mogen geen zaken over het advies of het adviesproces naar buiten brengen. Buiten de formele, plenaire commissievergaderingen om kan ook informeel overleg over de adviesvoorbereiding plaatsvinden. Ook hier staat vertrouwelijkheid voorop. Als de ‘witte versie’ is vastgesteld, wordt deze doorgaans openbaar gemaakt, onder andere via de SER-website. Pas dan wordt de buitenwereld geattendeerd op het ontwerpadvies. In overleg met de voorzitter van de commissie handelt de afdeling Communicatie dit af. Er kunnen in het kader van een nieuw (ontwerp)advies diverse activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld een perspresentatie of een congres. SER-Wijzer 27 Pagina 27

Pagina 29

Interactieve internet webshop, deze archief of editie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van e-weekbladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication