Het kabinet of het desbetreffende ministerie wordt geacht binnen een redelijke termijn (veelal binnen drie maanden) een inhoudelijke reactie op een gevraagd advies te geven. Raads- en commissieleden houden in hun publiekelijke uitingen rekening met het standpunt dat zij als raadslid of commissielid hebben ingenomen over een vastgesteld advies. 4.4 Openbaarheid, beslotenheid en geheimhouding Er zijn regels die bepalen welke taken van de SER in openbaarheid dan wel in beslotenheid moeten of kunnen worden uitgevoerd. Openbaarheid bij de adviestaak De Wbo bevat als zodanig geen voorschriften inzake de openbaarheid van adviesaanvragen en adviezen. Het is echter vast gebruik dat de betrokken minister de adviesaanvragen openbaar maakt zodra zij de raad of een commissie hebben bereikt, tenzij daartegen bezwaar bestaat vanwege een reden genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ontwerpadviezen zijn doorgaans openbaar te raadplegen wanneer het desbetreffende advies de zogenoemde achterbanprocedure is ingegaan. De adviezen worden in een openbare raadsvergadering vastgesteld. Via diverse communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de website, maakt de SER bekend dat een adviesaanvraag is ontvangen, dat een advies is vastgesteld en hoe de adviezen verkrijgbaar zijn. Het SER-secretariaat bekijkt per geval hoe het advies het beste in de publiciteit kan worden gebracht. Openbaarheid bij bestuurstaken Tot de bestuurstaken van de SER behoren volgens de Wbo onder meer: het aanwijzen van benoemingsgerechtigde organisaties, het adviseren over het instellen en opheffen van bedrijfslichamen en het (fi nanciële) toezicht op product- en bedrijfschappen. Verordeningen hierover moet de SER volgens wettelijk voorschrift in openbare vergaderingen vaststellen12 . Ontwerpverordeningen van de SER en van de bedrijfslichamen zelf worden, evenals de vastgestelde verordeningen, bekendgemaakt in respectievelijk het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Beide worden door de SER gezamenlijk uitgegeven en gepubliceerd in het zogenoemde PBO-blad. De Wob heeft als doel dat de burger de gelegenheid krijgt aan het bestuursproces deel te nemen en het te kunnen controleren. Daarom moeten 12 Artikel 38, tweede lid, Wbo. SER-Wijzer 31 Pagina 31

Pagina 33

Voor reclamefolders, online lesboeken en rapporten zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw nieuwsbrieven.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication