bestuursorganen bij de uitvoering van hun taken zowel uit eigen beweging als desgevraagd informatie verstrekken. Deze verplichting geldt ook voor de SER en de bedrijfslichamen en de organen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn – bijvoorbeeld commissies waaraan taken zijn gedelegeerd. Deze zijn verplicht belanghebbenden op hun verzoek informatie te verschaffen over bestuurlijke aangelegenheden, die in een of meer documenten is neergelegd. Geheimhouding en vertrouwelijkheid Raadsleden zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in die hoedanigheid vernemen. Dat geldt ook voor alle aangelegenheden waarover de raad of voorzitter geheimhouding oplegt of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen13 . De geheimhoudingsplicht is in de wet ook van toepassing verklaard op andere personen. Met name geldt dit voor commissieleden, voorzitter, dagelijks bestuur, secretariaat van de SER en personen die werken als lid van organen van of in dienst van bedrijfslichamen14 . De besprekingen in commissies en werkgroepen hebben een vertrouwelijk karakter; daarom mag men uit commissies in beginsel niets inhoudelijks naar buiten brengen. Dit betekent dat datgene wat in vergaderingen wordt besproken, zoals de inbreng van partijen en het verloop van discussies e.d., strikt vertrouwelijk is. Ook eventuele meelezers uit de betrokken organisaties mogen geen zaken over het advies of het adviesproces naar buiten brengen. Wel kunnen in de commissie van voorbereiding afspraken worden gemaakt over eventuele mededelingen ‘aan de buitenwereld’ over de stand van zaken en de wijze waarop het advies wordt voorbereid. Het is aan de voorzitter van de commissie om de communicatie naar buiten te bepalen, afgestemd met de voorzitter van de raad. Via de website van de SER wordt (beperkte) informatie gegeven over de procesgang, zoals de fase van de adviesvoorbereiding en meer in het bijzonder het verwachte moment van publicatie van het ontwerpadvies. jaarverslag De raad brengt jaarlijks vóór 1 april verslag uit over zijn werkzaamheden en die van de commissies ex artikel 19, 42 en 43 Wbo uit aan de betrokken ministers15 . In een apart Toezichtverslag staan de bevindingen van de Toezichtkamer bij de uitoefening van het toezicht op de schappen. 13 Artikel 10 Wbo. 14 Artikel 10 jo. artikel 19, tweede lid, artikel 13, 15 en 18 Wbo. 15 Artikel 65 Wbo. 32 Pagina 32

Pagina 34

Scoor meer met een web winkel in uw gidsen. Velen gingen u voor en publiceerden gebruiksaanwijzingen online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication