5. Organisatie

5. Organisatie 5.1 Rechtspersoon De SER is een publiekrechtelijke instelling, ingesteld op grond van artikel 1 van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) en is als zodanig ook ingeschreven in het Handelsregister. 5.2 Financiering en fi nanciële verantwoording In fi nancieel opzicht is de SER onafhankelijk van de overheid; hij wordt gefi nancierd door het gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven Dat gebeurt in hoofdzaak via een nominale opslag op de bedragen die bedrijven jaarlijks aan de Kamers van Koophandel betalen voor hun inschrijving in het Handelsregister. Deze opslag varieert naar grootte en rechtsvorm van het bedrijf. Het basistarief was in 2012 € 2,05. In verband met de opheffi ng van de Kamers van Koophandel wordt in samenspraak met het ministerie van SZW naar een andere inningwijze gezocht. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vóór 1 oktober een ontwerpbegroting van de baten en lasten op voor het volgende kalenderjaar. Ten minste veertien dagen voordat de raad deze begroting zal bespreken, wordt het ontwerp voor een ieder ter inzage gelegd. De begroting moet na aanvaarding door de raad vóór 15 november aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter goedkeuring worden aangeboden. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en de baten en lasten van de raad en legt jaarlijks vóór 1 juli aan de raad rekening en verantwoording af. Deze jaarrekening wordt in een openbare vergadering door de raad vastgesteld. 5.3 Samenstelling en organisatie van het secretariaat De SER heeft een secretariaat van ongeveer 100 fte, dat is ingedeeld in verschillende directies en afdelingen: 34 Pagina 34

Pagina 36

Heeft u een flyer, modern media of eboeken? Gebruik Online Touch: onderwijs magazine online maken.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication