dialoog Wat onderscheidt medezeggenschap in de zorg van het bedrijfsleven? Hans Poortier: ‘Bij bedrijven gaat het over klanten en aandeelhouders, winstmarges en concurrenten. In de zorg gaat het om kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorgverleners, om gezondheidswinst en kwaliteit van leven. De relatie met de cliënt is intensief. Die nauwe betrokkenheid weerspiegelt zich in het medezeggenschapsmodel: naast de ondernemingsraad is er de cliëntenraad, waarin mensen hun stem kunnen laten horen. Daarnaast heeft De Lichtenvoorde een verwantenraad. Wij zorgen voor hun kinderen, dus moeten ook zij kunnen meepraten.’ Petri Ykema: ‘Ook bij HilverZorg hebben we een ondernemingsraad en een cliëntenraad, een raad waarin mantelzorgers of naasten de belangen behartigen van cliënten die dat zelf niet kunnen. Medewerkers in de zorg leggen hun hart in hun werk. Die passie is prachtig, maar het maakt de relatie met medezeggenschap bijzonder. Zorgmedewerkers hebben vaak vooral oog voor belangen van cliënten en minder voor het zakelijke organisatiebelang.’ Bij veel zorgorganisaties maken OR en cliëntenraad onvoldoende gebruik van hun voordrachtsrecht. Hoe is dat bij jullie? Ykema: ‘Voor de OR vervul ik de functie van voordrachtstoezichthouder. Er is in de RvT ook een lid op voordracht van de cliëntenraad benoemd. De medezeggenschapsraad en cliëntenraad hebben zeggenschap gehad in het profiel van de voordrachtstoezichthouder en hebben net als de RvT gesprekken gevoerd met kandidaten. De bevindingen uit die gesprekken zijn door respectievelijk cliëntenraad en ondernemingsraad afgestemd met de RvT.’ Poortier: ‘Bij ons wordt ook goed gebruikgemaakt van het voordrachtsrecht. Wij hebben drie voordrachtstoezichthouders: namens OR, cliëntenraad en verwantenraad.’ Hoe onderhouden jullie als bestuurder en toezichthouder de relatie met de medezeggenschapsorganen? Ykema: ‘We hebben als RvT in elk geval twee maal per jaar overleg met ondernemingsraad en cliëntenraad. Jaarlijks hebben we een strategische sessie met bestuur, OR en cliëntenraad. Welke ontwikkelingen zien Investeren in professionaliseren Hoe kan de kwaliteit van medezeggenschap in de zorg worden vergroot? Zorgtoezichthouder Petri Ykema en zorg bestuurder Hans Poortier hebben daar een duidelijke visie op: Petri Ykema: ‘Niet met klassieke medezeggenschapstrainingen. Je moet vooral het gesprek aangaan: hoe verhouden de belangen van medewerkers, cliënten en de organisatie zich tot elkaar? Die verschillende belangen leiden soms tot spanning. De dialoog daarover is de eerste stap op weg naar het verenigen ervan.’ Hans Poortier: ‘Technische kennis van de Wet op de Ondernemingsraden is er meestal wel. Het gaat eerder om vragen als: hoe ontwikkel je als medezeggenschap visie, hoe betrek je je achterban daarbij, hoe vergroot je je invloed? Wij geven OR, cliëntenraad en verwantenraad een jaarlijks budget voor professionalisering. Het komend jaar gaan we zelfs meer investeren, zodat medezeggenschap nog beter wordt.’ we en hoe kijkt ieder daartegenaan? Vervolgens probeer je de verschillende belangen te verenigen, waarbij elke partij vanuit zijn eigen rol handelt. Naar die rolduidelijkheid is het soms zoeken. De cliëntenraad moet de eigen rol door wisselingen in de bezetting steeds opnieuw ontdekken. Als RvT zijn wij daarover in gesprek gegaan met de raad: hoe kunnen we elkaar beter vinden en meer samen optrekken?’ Poortier: ‘Bij ons is de samenwerking van medezeggenschapsraden met bestuur, toezichthouders en elkaar goed geborgd. Vroeger hadden OR en cliëntenraad vaak alleen advies­ en instemmingsrecht. Pas aan het eind van de besluitvormingsketen vroeg je als bestuur: wat vinden jullie? Wij hebben die keten omgedraaid: de drie raden praten en denken mee aan de voorkant van het besluitvormingsproces. Het gaat in de richting van meebesturen. Daarbij kan de OR achterbanvertegenwoordigers uit elk organisatieteam raadplegen. Ook cliënten en verwanten geven vanuit de locaties input. Zo’n intensieve vorm van medezeggenschap kost tijd en geld, maar levert ook veel op: draagvlak, maar ook goede ideeën.’ → DRIE RADEN magazine Special 9 Pagina 8

Pagina 10

Heeft u een catalogus, digi-magazine of digitale club bladen? Gebruik Online Touch: brochure online plaatsen.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication