Petri Ykema: ‘In het begin was de OR niet enthousiast over robot Tessa, inmiddels wordt ze omarmd.’ Dus niet medezeggenschap omdat het moet, maar omdat het meerwaarde heeft? Poortier: ‘Als bestuurder heb ik veel aan de input van de raden. Je ontwikkelt de visie en missie mét elkaar. Bovendien krijg je een beeld van hoe het werkelijk toegaat in de organisatie. Medewerkers, cliënten en verwanten hebben daar meer zicht op dan ik vanuit mijn positie.’ Ykema: ‘Ook voor mij als toezichthouder is het overleg met OR en Hans Poortier: ‘De drie raden hebben meer zicht op hoe het werkelijk toegaat in de organisatie dan ik.’ cliënten raad waardevol. Het is een goede informatiebron naast het bestuur: wat leeft er in de organisatie? De rol van de RvT is in de loop van de tijd veranderd: vroeger stond deze op grotere afstand en hield je vooral toezicht. Als RvT vervullen we naast de toezichthoudende rol ook een rol als klankbord en zijn we betrokken bij strategievorming. Dit vraagt om proactieve informatievergaring. Daarin speelt de input van medezeggenschap een belangrijke rol.’ Welke issues bespreken jullie met de medezeggenschapsorganen? Ykema: ‘Bij HilverZorg hebben we de omslag gemaakt naar zelforganisatie. De rol van de OR is hierdoor ook veranderd. De OR bereidt een advies voor over met de bestuurder gekozen thema’s, samen met medewerkers uit de organisatie. Het gaat hierbij om thema’s als roosteren, duurzame inzetbaarheid en verantwoordelijkheid nemen: hoe doe je dat in zo’n zelfsturend team? Op dit moment is robotisering een belangrijk thema. Bij HilverZorg is bijvoorbeeld robot Tessa geïntroduceerd, die cliënten attendeert op dingen die gedaan moeten worden. In het begin waren medewerkers en OR niet direct enthousiast, inmiddels worden ontwikkelingen als deze omarmd, ook door de OR.’ Poortier: ‘Bij ons is duurzame inzetbaarheid ook een thema. Verder hebben we tijdens de gemeenschappelijke radenavond de visie en missie van de organisatie geformuleerd, plus de 10 DECEMBER 2018 kernwaarden: durf, betrokkenheid en veiligheid. In een andere sessie stond ‘kwaliteit van leven’ centraal. Iedereen heeft daar een ander beeld bij. Als je dat uitspreekt, krijg je het echte gesprek.’ Wat kunnen andere sectoren van de zorg leren op het gebied van medezeggenschap? Ykema: ‘In het bedrijfsleven staat de OR nog vaak in de advies­ en instemmingsstand. Er wordt rationeler gestuurd: de top bedenkt de visie en missie, medewerkers krijgen targets opgelegd. Zorgprofessionals zijn vaak meer bevlogen, ze stellen het cliëntbelang centraal en kijken wat minder naar het organisatiebelang. Bedrijfsleven en zorg kunnen dus van elkaar leren.’ Poortier: ‘Ook commerciële bedrijven zouden vaker de vraag moeten stellen: wat willen we samen met stakeholders bereiken? Waar staan wij met elkaar voor? Dan kunnen klanten, afnemers en medewerkers zich daaraan spiegelen. Een voorbeeld uit mijn eigen organisatie: in een van de locaties veroorzaakte het gedrag van een bewoner overlast voor de andere bewoners. De eerste reactie van de verwantenraad: die bewoner moet worden overgeplaatst. Mijn vraag: wat als het jullie eigen zoon of dochter betrof? Het werd muisstil. Er ontstond ineens een solidariteitsgevoel: elkaar steunen in goede én slechte tijden. Een pittige discussie draaide 180 graden: er werd samen naar een oplossing gezocht. Dáár doe je het met elkaar voor.’ n Pagina 9

Pagina 11

Scoor meer met een webshop in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden rapporten online.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication