3. Taken

3. Taken Het takenpakket van de Sociaal-Economische Raad omvat onder meer adviserende, bestuurlijke en zelfregulerende taken, zoals: adviseren aan bewindslieden en parlement over de hoofdlijnen van sociaal-economisch beleid; toezicht houden op de product- en bedrijfschappen; bevorderen van het (maatschappelijk) goed functioneren van het bedrijfsleven; uitvoeren van enkele wetten (medebewindstaak). 3.1 Adviserende taak De bekendste taak van de SER is het adviseren van de regering en het parlement2 over de hoofdlijnen van het sociaal en economisch beleid. De SER adviseert gevraagd (op verzoek) en ongevraagd (uit eigen beweging). Aan de adviezen van de SER liggen sociaal-economische doelstellingen ten grondslag. De raad hanteert in zijn advisering de volgende uitgangspunten voor wenselijk beleid3 : een evenwichtige economische groei (binnen het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling en prijsstabiliteit); een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie; en de totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling. Deze uitgangspunten worden ook kortweg aangeduid als het brede welvaartsbegrip. Welvaart impliceert niet alleen materiële vooruitgang (welvaart en productiegroei), maar ook aspecten van sociale vooruitgang (welzijn, emancipatie en sociale cohesie) en een goede kwaliteit van de leefomgeving (ruimtelijke en milieukwaliteit). Een belangrijke basis voor het SER-(advies)werkprogramma is de brief die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks rond Prinsjesdag stuurt. Deze Prinsjesdagbrief bevat een overzicht van de belangrijkste 2 3 Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heeft een protocol opgesteld voor adviesaanvragen aan de SER. In zijn advies Convergentie en overlegeconomie van 20 november 1992 (nr. 1992/15) heeft de SER deze doelstellingen laatstelijk geformuleerd. SER-Wijzer 9 Pagina 9

Pagina 11

Scoor meer met een e-commerce shop in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden magazines online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication