beleidsvoornemens en -vraagstukken waarover het kabinet de SER het komende parlementaire jaar om advies vraagt. De onderwerpen zijn afkomstig van diverse departementen. Het werkterrein van de SER strekt zich namelijk uit over de volle breedte van het sociaal-economische beleid. Over de te ontvangen adviesaanvragen vindt veelal afstemming met de betrokken ministeries plaats. Overigens is het heel gebruikelijk dat kabinet en parlement gedurende het jaar ook andere adviesaanvragen indienen, die niet zijn genoemd in de Prinsjesdagbrief. De SER heeft zich vanaf het begin uitgesproken over onderwerpen die op het eerste gezicht niet behoren tot de ‘klassieke’ sociaal-economische onderwerpen zoals bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Zo verschenen al in de jaren vijftig adviezen over de huren, het landbouwbeleid en het vervoersbeleid. In de loop der jaren is het aandeel van dergelijke adviezen toegenomen. Daarbij ging het dan met name om ruimtelijke inrichting en mobiliteit, milieu en energie, gezondheidszorg en onderwijs. Het gemeenschappelijke criterium voor de adviesonderwerpen is dat het beleid op de genoemde terreinen van grote invloed is op het algemeen sociaal-economisch beleid. Steeds vaker is een integrale analyse en beoordeling van ontwikkelingen en voornemens nodig. Uiteindelijk bepaalt de sociaal-economische relevantie of een onderwerp geschikt is voor de SER. Het zijn de sociaal-economische aspecten van vraagstukken rond onder andere milieu, onderwijs, gezondheid en ruimtelijke inrichting waar de SER zich op richt. De adviserende taak krijgt op verschillende wijzen vorm. Uitingen van de SER, zoals adviezen en rapporten verschijnen altijd in drukvorm en digitaal op de website. Verder vindt van tijd tot tijd consultatief overleg plaats met bewindspersonen om over actuele onderwerpen van gedachten te wisselen. De adviestaak van de SER is geregeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) en deels in de Kaderwet adviescolleges. Deze Kaderwet stelt algemene regels voor adviescolleges. 3.2 Toezicht op de product- en bedrijfschappen De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) bestaat uit de SER en de product- en bedrijfschappen, kortweg ‘schappen’. Ook voor de schappen vormt de Wbo de juridische basis. 10 3. Taken

Pagina 12

Heeft u een sportblad, onlinepublisher of e-flyers? Gebruik Online Touch: club blad digitaal maken.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication