Schappen zijn decentrale overheden, bestuurd door vertegenwoordigers van ondernemers en werknemers in de betrokken bedrijfstak. Een schap kan afspraken maken en zaken regelen die in het belang van een branche of sector zijn. Meestal gaat het om activiteiten die door een schap beter te regelen zijn dan door een bedrijf afzonderlijk. Op verzoek van het bedrijfsleven en na advies door de SER, kan het kabinet een schap instellen voor een bepaalde branche of sector. De SER besluit over de samenstelling van de besturen van de product- en bedrijfschappen. Verder houdt de SER onder meer toezicht op de regelgeving en het bestuurlijk functioneren van deze bedrijfslichamen. Mede met het oog daarop heeft de raad richtlijnen in de vorm van verordeningen en beleidsregels opgesteld. In 2011 heeft het kabinet een kabinetsvisie over de toekomst van de PBO gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Kern van de kabinetsvisie is dat er een organisatorische modernisering plaats dient te vinden en dat het takenpakket van schappen zich in de toekomst zou moeten beperken tot publieke taken zoals genoemd in het kabinetsstandpunt. Naast de bestaande medebewindstaken betreft dit taken op het gebied van ‘bevordering van planten diergezondheid en dierenwelzijn’ en ‘voedselveiligheid en gezondheid’. Naast deze drie publieke taken voorziet het kabinetsstandpunt onder strikte condities ook in de mogelijkheid van een beperkt aantal aanvullende taken. Ondanks de aangekondigde moderniseringsplannen heeft een meerderheid van de Tweede Kamer middels een gezamenlijke motie te kennen gegeven de schappen op te willen heffen. Het kabinet heeft aangegeven zich nader te beraden over de aangenomen motie. Medio 2012 wordt uitsluitsel over dit nadere beraad verwacht. De bestuurlijke taken van de SER vinden hun oorsprong voornamelijk in de Wbo, maar ook in andere wetgeving zoals de Wet op de ondernemingsraden. De Bestuurskamer van de SER is een SER-commissie die – onder meer – belast is met de uitvoering van taken die de raad heeft op grond van de Wbo. Ook bereidt de Bestuurskamer adviezen voor die de taken van de raad als bestuursorgaan betreffen. Sinds juli 2008 is het toezicht op de product- en bedrijfschappen ondergebracht in een subcommissie van de Bestuurskamer, namelijk de Toezichtkamer van de SER (zie voor Bestuurskamer en Toezichtkamer verder paragraaf 4.2.1). SER-Wijzer 11 Pagina 11

Pagina 13

Voor catalogussen, online onderwijs magazines en rapporten zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw nieuwsbrieven.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication