3.3 Bevorderen van het (maatschappelijk) goed functioneren van het bedrijfsleven De SER kent ook een zogeheten richtinggevende taak, vastgelegd in artikel 2 van de Wbo. Hierin wordt de raad opgedragen “een het algemeen belang dienende werkzaamheid” van het bedrijfsleven te bevorderen en de belangen van het bedrijfsleven en de mensen die daarin werken te behartigen. Dat houdt mede in dat de SER het bedrijfsleven moet stimuleren om het algemeen belang in het oog te houden. Onder deze richtinggevende taak vallen de volgende zelfreguleringsactiviteiten van de SER: de SER-fusiegedragsregels met het toezicht daarop; het zogenoemde voorwaardenoverleg (over algemene leveringsvoorwaarden); de bemiddeling in geschillen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet bpf); het verstrekken van subsidies aan bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid; het voordragen van leden van enkele Europese adviesorganen. SER-Fusiegedragsregels De SER kent sinds 1970 gedragsregels voor fuserende ondernemingen. De fusiegedragsregels hadden aanvankelijk betrekking op zowel de bescherming van de belangen van aandeelhouders als die van werknemers, in geval van een openbaar bod op aandelen, respectievelijk een fusie van ondernemingen. Het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2000 ter bescherming van de belangen van werknemers − kortweg: Fusiegedragsregels 2000 − is op 5 september 2001 in werking getreden. Dit besluit is in de plaats getreden van het SERBesluit Fusiegedragsregels 1975. Belangrijk verschil tussen de huidige fusiegedragsregels en die van 1975 betreft het toezicht op de openbare biedingen in het kader van bescherming van belangen van aandeelhouders. Dat is nu niet meer opgenomen in de Fusiegedragsregels 2000, maar in de Wet op het fi nancieel toezicht (Wft). De Autoriteit Financiële markten (AFM) houdt sinds 2001 toezicht op de naleving van gedragsregels inzake openbare biedingen. De Fusiegedragsregels 2000 zijn van toepassing bij een voorgenomen fusie tussen ondernemingen in het bedrijfsleven. Het gaat erom dat de betrokken vakorganisaties tijdig worden geïnformeerd, nog voordat sprake is van een openbare mededeling over een op handen zijnde fusie. Bij vermeende 12 Pagina 12

Pagina 14

Voor vakbladen, online onderwijs catalogi en cursussen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw club bladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication