schending van deze gedragsregels is het mogelijk een klacht in te dienen bij de SER-Geschillencommissie Fusiegedragsregels (zie paragraaf 4.2.2). De Fusiegedragsregels 2000 hebben geen wettelijke basis en rusten evenmin op een verordenende bevoegdheid van de SER. Ze steunen op de unanieme bereidheid van het Nederlandse bedrijfsleven om de regels vrijwillig na te leven. Voorwaardenoverleg (over algemene leveringsvoorwaarden) De SER ondersteunt ondernemers- en consumentenorganisaties bij hun onderhandelingen over algemene leveringsvoorwaarden. Daarvoor is de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg opgezet, een overlegplatform van bedrijfsleven en consumentenorganisaties. Het doel is in diverse sectoren van het bedrijfsleven algemene voorwaarden bij levering en betaling op te stellen. Deze algemene leveringsvoorwaarden moeten op een evenwichtige manier rekening houden met de belangen van ondernemers en consumenten. Bemiddeling geschillen Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds (Wet bpf) Sinds 2001 bestaat een SER-regeling voor bemiddeling in geschillen bij de Wet bpf. Het gaat hierbij om geschillen over de toepassing van de vrijstellingsregeling die in die wet is opgenomen. In die vrijstellingsregeling zijn criteria opgenomen op grond waarvan individuele ondernemingen dispensatie kunnen krijgen van de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. De SER-regeling voorziet in een onafhankelijke bemiddelaar om bij geschillen over de toepassing van deze criteria te bemiddelen. De SER-regeling is tot stand gebracht op verzoek van de Stichting van de Arbeid en heeft het karakter van zelfregulering. De bedoeling is om via deze bemiddeling de gang naar de rechter zo veel mogelijk te voorkomen. Partijen maken op basis van vrijwilligheid gebruik van deze bemiddeling. Wel is in de regeling bepaald dat als beide partijen een bemiddelingsvoorstel aanvaarden, zij daarmee afzien van het aanhangig maken van hun geschil bij de rechter. Subsidieverstrekkingen De taak van de SER kan tevens inhouden het fi nancieel ondersteunen van andere organisaties en instellingen, indien dat gelet op de overige door de Raad uit te oefenen taken als hierboven genoemd, doelmatig en functioneel is. De SER heeft daartoe een subsidiekader opgesteld. Als uitgangspunt geldt dat de SER zeer terughoudend is bij het verlenen van subsidies. De SER gaat SER-Wijzer 13 Pagina 13

Pagina 15

Voor spaarprogramma, online weekbladen en onderwijscatalogi zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw flyers.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication