slechts tot subsidiëring over in het licht van zijn taakopdracht en indien de subsidie het algemeen sociaal-economisch overleg bevordert. De SER verstrekt zogeheten exploitatiesubsidies (voor kosten van de reguliere en vaste activiteiten van de betreffende organisatie) aan de Stichting van de Arbeid de Stichting voor de jaarverslaggeving en de provinciale SER’en. Voordracht leden adviesorganen Europese Unie Ten slotte kan de SER personen voordragen ten behoeve van de samenstelling van enkele adviesorganen, met name van de Europese Unie, waaronder het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), als daartoe een verzoek wordt ontvangen. 3.4 Medewerking bij uitvoering wetten: medebewindstaken De uitvoering van wetten die voor het bedrijfsleven belangrijk zijn, valt onder de medebewindstaken van de SER. Dit zijn taken van de overheid die zij voor een deel door de SER laat uitvoeren. In dit verband wordt gesproken van medebewind, omdat de overheid uiteindelijk verantwoordelijk is. Belangrijke voorbeelden zijn de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet op de Kamers van Koophandel (Wet KvK). Wet op de ondernemingsraden (WOR) De taken die de SER in het kader van de WOR onder meer verricht zijn: Het instellen van de bedrijfscommissies en het regelen van hun samenstelling en werkwijze. De bedrijfscommissies, waarin ondernemers- en werknemersvertegenwoordigers zitten, zijn betrokken bij de naleving van de WOR. De belangrijkste taak van de bedrijfscommissies is op verzoek te bemiddelen tussen partijen bij een geschil dat is te herleiden op (de naleving van) de WOR. Voor zover bemiddeling niet slaagt, adviseren de bedrijfscommissies partijen bij een geschil. Medio 2010 zijn de bedrijfscommissies van 23 teruggebracht naar 3 bedrijfscommissies. Het secretariaat van bedrijfscommissie markt I en markt II is ondergebracht bij de SER. Het beslissen over verzoeken van ondernemingen om ontheffi ng van de or-instellingsplicht. Het opleggen van een heffi ng voor de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden aan ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen. Met de opbrengst uit deze heffi ng subsidieert de SER de Stichting Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO). 14 Pagina 14

Pagina 16

Interactieve internet reisgids, deze uitgave of boek is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van ejaarverslagen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication