Het GBIO begeleidt en ondersteunt werkzaamheden op het gebied van scholing en vorming van ondernemingsraadsleden. In maart 2011 heeft de SER het advies ‘Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad’ (2011/04) aan de regering uitgebracht. Dit advies bepleit een andere systematiek van scholing en vorming van leden van de ondernemingsraad, en de fi nanciering hiervan. Dit advies is overgenomen. Waarschijnlijk zullen de heffi ng en de subsidie per 1 januari 2013 worden beëindigd. De SER zal naar aanleiding van het advies de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) oprichten. Wet op de Kamers van koophandel (Wet KvK) Deze wet regelt de instelling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken. De taken die de SER daarbij verricht zijn: Het voor iedere Kamer en voor iedere zittingsperiode bepalen van de takken van handel, industrie, ambacht en dienstverlening waarvoor leden zitting hebben in de Kamer en het aantal leden dat voor elk van de aangewezen takken in de Kamer zitting heeft. Het per zittingsperiode van de Kamer en per tak van handel, industrie, ambacht en dienstverlening vaststellen van de organisaties die gerechtigd zijn leden te benoemen in de Kamer en het aantal leden dat die organisaties mogen benoemen. Het kabinet gaat de Kamers van Koophandel moderniseren. Dat betekent dat de taken voor de SER op basis van de Wet KvK ophouden. De huidige twaalf regionale KvK’s worden ondergebracht in één organisatie: het Ondernemersplein. Ook Syntens – een organisatie die innovatie in het mkb stimuleert – gaat hier in op. Medio 2012 wordt een start gemaakt met het samenvoegen van de dienstenpakketten. De nieuwe organisatie zal naar verwachting uiterlijk 1 januari 2014 volledig operationeel zijn. De verplichte heffi ng van de Kamers van Koophandel wordt met ingang van 1 januari 2013 afgeschaft en vervangen door een fi nanciering via de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. SER-Wijzer 15 Pagina 15

4. Werkwijze van de SER

Voor artikelen, online reclamefolders en clubmagazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw club bladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication