4. Werkwijze van de SER

4. Werkwijze van de SER In dit hoofdstuk staat de werkwijze van de raad beschreven. Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt gedaan en/of voorbereid door commissies en werkgroepen. In paragraaf 4.1 staat de werkwijze van de raad beschreven, in paragraaf 4.2 die van de commissies en werkgroepen. In paragraaf 4.3 wordt de adviesprocedure besproken, in paragraaf 4.4 de vergoedingen en in paragraaf 4.5 tot slot aandacht voor openbaarheid en geheimhouding. 4.1 Raad De SER heeft bij verordening nadere regels over zijn werkwijze vastgelegd in zijn Reglement van Orde. Dit reglement is te vinden op de website van de SER (www.ser.nl). In deze paragraaf komt een aantal van de regels daaruit aan bod die betrekking hebben op de raad. 4.1.1 Voorzitter en dagelijks bestuur Voorzitter De voorzitter is belast met de leiding van de raad. Hij overlegt regelmatig met de beide plaatsvervangende voorzitters. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur (db) van de SER regelt de werkwijze en beheert het werkprogramma en de fi nanciën. Verder heeft de raad het db gemachtigd bepaalde besluiten te nemen. Het db bestaat uit twaalf leden, namelijk vier uit elk van de drie geledingen. De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het db en de beide plaatsvervangende voorzitters zijn leden van het db. Het db vergadert in de regel een keer per maand. Het db bepaalt bij ontvangst van een adviesaanvraag of deze in behandeling wordt genomen en, zo ja, de wijze waarop zal worden geadviseerd (bijvoorbeeld op hoofdlijnen / beperkt tot een aantal onderdelen). Het db wijst de 16 Pagina 16

Pagina 18

Heeft u een studiegids, ibrochure of e-vaktijdschriften? Gebruik Online Touch: sportblad naar een online publicatie omzetten.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication