behandeling van de adviesaanvragen toe aan een vaste commissie of stelt een ad-hoccommissie in. 4.1.2 Raadsvergaderingen De voltallige raad vergadert regelmatig, in de regel op de derde vrijdag van een maand. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. De indeling van de raadzaal tijdens een raadsvergadering is vermeld in de bijlage. Hoofdpunten op de agenda zijn adviezen en verordeningen die in de raad worden vastgesteld. In principe zijn de vergaderingen van de voltallige raad openbaar, maar ze kunnen ook achter gesloten deuren plaatsvinden, bijvoorbeeld als er over personen gesproken wordt. Belangstellenden die een openbare vergadering willen bijwonen, hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Ze kunnen vanaf de publieke tribune het overleg volgen. Ontwerpadviezen die door de raad worden besproken, zijn al voor de raadsvergadering openbaar (meestal worden deze stukken al openbaar op het moment dat ze de achterbanprocedure ingaan; informatie over de achterbanprocedure is te vinden in paragraaf 4.3.2). Belangstellenden kunnen ontwerpadviezen, agenda’s en verslagen van de raadsvergaderingen bekijken op de website (www.ser.nl). Per kalenderjaar wordt een vergaderrooster opgesteld. Verschuiving van de vergaderdatum of afgelasting van een vergadering wordt tijdig aan de raadsleden medegedeeld. De leden en de plaatsvervangende leden krijgen de agenda van de vergadering met de bijbehorende stukken circa tien dagen voorafgaand aan de raadsvergadering toegezonden. Het secretariaat maakt een presentielijst op en legt deze vóór de aanvang van een vergadering bij de ingang van de vergaderzaal ter tekening gereed. Plaatsvervangende raadsleden Een raadslid kan zich voor de behandeling van een bepaald onderwerp van de agenda laten vervangen door zijn plaatsvervanger. Deze regeling is getroffen om, gelet op ieders specifi eke deskundigheid, in de vergaderingen een werkverdeling tussen het lid en zijn plaatsvervanger mogelijk te maken. De voorzitter van de raad is bevoegd een plaatsvervangend lid voor een vergadering uit te nodigen. Als een plaatsvervangend lid niet het lid vervangt waarvoor hij als plaatsvervanger is benoemd, heeft hij slechts een raadgevende stem. SER-Wijzer 17 4. Werkwijze van de SER

Pagina 19

Interactieve digi magazine, deze vakblad of presentatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van digi-sportbladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication