Voor alle verordeningen is het verplicht om deze in een openbare raadsvergadering vast te stellen6 . Voor de vaststelling van verordeningen is ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist. De raad stelt verordeningen zelf vast. Deze taak kan hij niet delegeren. Een verordening met algemeen bindende regels kan alleen worden vastgesteld, nadat de raad ten minste vier weken tevoren het ontwerp voor een dergelijke verordening in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie (opgenomen in het PBO-blad) heeft bekendgemaakt; gedurende die termijn moet er gelegenheid zijn om schriftelijke bezwaren daartegen in te dienen7 . Deze verordeningen worden, nadat zij zo nodig door de desbetreffende minister(s) zijn goedgekeurd, afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (eveneens opgenomen in het PBO-blad)8 . 4.2 Commissies en werkgroepen Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de SER wordt verricht in commissies. Deze commissies zijn niet allemaal hetzelfde. De meeste commissies zijn gebaseerd op de artikelen 19, 42 en 43 van de Wbo. Dit zijn commissies die adviezen voorbereiden of specifi eke beleidsonderwerpen behandelen. Deze worden besproken in paragraaf 4.2.1. Daarnaast zijn er nog andere SER-commissies. Deze komen aan de orde in paragraaf 4.2.2. 4.2.1 Commissies gebaseerd op de Wbo Commissie ex artikel 19 Wbo: de Bestuurskamer en Toezichtkamer De Bestuurskamer is ingesteld op grond van de artikelen 19 en 42 van de Wbo. De leden van de Bestuurskamer zijn tevens lid van de raad. Daarnaast heeft de Bestuurskamer enkele plv. leden die niet tevens raadslid zijn. De Bestuurskamer is enerzijds werkzaam op het gebied van de bestuurlijke taak van de raad. Anderzijds is de Bestuurskamer een voorbereidingscommissie voor adviezen die de raad vaststelt. Tot het werkterrein van de Bestuurskamer behoren onder meer: het adviseren over het instellen en opheffen van product- en bedrijfschappen en – eveneens op het terrein van de PBO – het draagvlakonderzoek en het representativiteitsonderzoek; het uitvoeren van taken op grond van de WOR en de Wet KvK; de voorbereiding van advisering over de samenstelling van de raad. 6 Artikel 38, tweede lid, Wet op de Bedrijfsorganisatie. 7 Artikel 38, eerste lid, Wbo. 8 Artikel 38, derde lid, Wbo. 20 Pagina 20

Pagina 22

Scoor meer met een online winkel in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden catalogi online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication