Bij verordening kan de raad zijn bestuurlijke taak overdragen aan zijn voorzitter, het dagelijks bestuur, of een commissie uit zijn midden9 . De raad heeft de taken in het kader van de Wbo en andere wetgeving gedelegeerd aan de Bestuurskamer of aan een subcommissie van de Bestuurskamer: de Toezichtkamer. De Toezichtkamer bestaat uit drie kroonleden van de raad. Tot de taken van de Toezichtkamer behoren onder meer: het beoordelen en goedkeuren van bestuursbesluiten van producten bedrijfschappen (zoals heffi ngsverordeningen, begrotingen en jaarrekeningen); de uitvoering van het periodiek onderzoek naar de representativiteit van de dragende organisaties van de product- en bedrijfschappen; het toezien op de naleving van de principes van goed schapbestuur door de product- en bedrijfschappen; het toezien op de uitvoering van het periodiek onderzoek naar het draagvlak onder ondernemers die onder de werkingssfeer van het product- of bedrijfschap vallen. Commissies ex artikel 42 Wbo: voorbereiden van adviezen Commissies voor de voorbereiding van adviezen komen op eenvoudige wijze tot stand. De raad kan deze commissies op basis van artikel 42 van de Wbo zonder bijzondere formaliteiten instellen. In de praktijk doet het db dit. In de commissies kunnende leden van de raad, maar ook personen buiten de raad worden benoemd. Tot deze commissies behoren zowel commissies ad hoc (ten behoeve van een specifi ek onderwerp) als vaste commissies ter voorbereiding van adviezen over eenzelfde onderwerp of een samenhangend geheel van onderwerpen. De meeste SER-commissies zijn artikel 42-commissies; voorbeelden zijn de Commissie Sociaal-Economisch Beleid (SEB), de Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO), de Commissie Arbeidsmarkten Onderwijsvraagstukken (AMV) en de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG). Commissies ex artikel 43 Wbo: op verzoek minister(s)/staatssecretaris(sen) Commissies ex artikel 43 worden door de raad (in de praktijk het db) ingesteld op verzoek van een of meer ministers of staatssecretarissen. Ook de samenstelling gebeurt in overleg met de desbetreffende minister of staatssecretaris. Meestal zal het hierbij gaan om vaste commissies. Voorbeelden van artikel 43-commissies zijn: de Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO), de 9 Artikel 35 en 37 Wbo. SER-Wijzer 21 Pagina 21

Pagina 23

Voor sportbladen, online onderwijscatalogussen en PDF-en zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw clubbladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication