Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA), de Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) en de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ). Subcommissies Naast commissies kent de SER ook subcommissies. Subcommissies ressorteren doorgaans onder een bepaalde commissie en bereiden meestal adviezen voor die commissie voor. Zij kunnen die adviezen (veelal uitvoeringsadviezen) zelf afdoen als zij daartoe zijn gemachtigd. Subcommissies worden op initiatief van de desbetreffende commissie door de raad ingesteld. De website van de SER bevat een actueel overzicht van de vaste commissies en subcommissies en hun personele samenstelling (www.ser.nl). 4.2.2 Overige commissies Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF) Op verzoek van een fusiepartij of een werknemersorganisatie die bij een fusie betrokken is, kan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF) geschillen over de naleving van SER Fusiegedragsregels beslechten (zie paragraaf 3.3)10 . Deze commissie bestaat uit vijf leden en plaatsvervangende leden (drie onafhankelijke leden, een werknemerslid en een ondernemerslid). De leden en plaatsvervangende leden van de GF worden benoemd door de raad voor een periode van vier jaar. De uitspraken van de GF worden gepubliceerd in het PBO-blad en op de website van de SER (www.ser.nl). Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) De instelling van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) wordt op grond van de Wet op de medische keuringen (WMK) aan de SER opgedragen. De Commissie wordt samengesteld uit een door de raad benoemde onafhankelijke geleding van juristen en (bedrijfs)artsen, en overige leden. Deze overige leden worden benoemd op voordracht van de centrale organisaties van ondernemers en van werknemers. De CKA bewaakt en bevordert de kwaliteit van de aanstellingskeuringen als bedoeld in de WMK. De commissie geeft advies bij vragen en oordeelt over klachten. Bedrijfscommissies De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de SER voor groepen 10 Artikel 18, SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. 22 Pagina 22

Pagina 24

Heeft u een onderwijs catalogus, turn pages of egidsen? Gebruik Online Touch: mailing bladerbaar maken.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication