van ondernemingen bedrijfscommissies instelt die aangelegenheden betreffende de ondernemingsraad behandelen. De belangrijkste taak van de bedrijfscommissies is desgevraagd te bemiddelen tussen partijen bij een geschil dat is te herleiden op de WOR. Bedrijfscommissies worden door de SER samengesteld uit vertegenwoordigers van ondernemers- en werkgeversorganisaties. De bedrijfscommissies zijn voor een bepaalde sector van het bedrijfsleven bevoegd. Er zijn twee bedrijfscommissies voor het bedrijfsleven: een voor ondernemingen in commerciële sectoren, Bedrijfscommissie markt I, en een voor ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren, Bedrijfscommissie markt II. Het secretariaat van deze commissies berust bij de SER. Daarnaast bestaat er een bedrijfscommissie voor de overheid, ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. Commissie Bezwaarschriften Het is mogelijk om tegen bestuursrechtelijke beslissingen van de SER bezwaar te maken op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Commissie Bezwaarschriften (CBS) neemt dergelijke bezwaarschriften in behandeling. De CBS, met een onafhankelijke voorzitter, hoort betrokkene en brengt advies uit aan de Bestuurskamer of de Toezichtkamer alvorens op het bezwaar wordt beslist. De leden van de CBS worden op voorstel van de Bestuurskamer door de raad benoemd. 4.2.3 Lidmaatschap van (sub)commissies Samenstelling commissies De commissies die de adviezen voorbereiden, bestaan doorgaans uit drie groeperingen (zgn. tripartiete samenstelling: ondernemersleden, werknemersleden en onafhankelijke deskundigen, waaronder kroonleden). De Commissie voor Consumentenaangelegen (CCA) vormt hierop een uitzondering. Ook deze commissie telt drie geledingen, maar in plaats van werknemersleden is hier sprake van consumentenleden. In de Bestuurskamer zitten uitsluitend raadsleden en in de Toezichtkamer zitten uitsluitend kroonleden uit de raad. De andere commissies en werkgroepen kunnen ook bemenst worden door niet-raadsleden (zoals bestuurders of beleidsmedewerkers van centrale ondernemers- en werknemersorganisaties). De voorzitter van een commissie is in beginsel een kroonlid. Verder zijn er commissies met adviserende commissieleden die specifi eke deskundigheid inbrengen, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, de Sociale Verzekeringsbank, het SER-Wijzer 23 Pagina 23

Pagina 25

Scoor meer met een webshop in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication