Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Tot slot kennen enkele commissies waarnemende leden van bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid. Benoeming van leden De onafhankelijke geleding van commissies en subcommissies wordt door de raad benoemd. De overige leden worden op voordracht benoemd door de werkgevers en werknemersorganisaties. De benoemingen vinden plaats via de raadsmededelingen die deel uitmaken van de vergaderstukken. In vacatures die in commissies of subcommissies ontstaan, wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Zodoende kan degene die ter vervulling van een vacature is voorgedragen, in de regel direct aan de werkzaamheden van de commissie deelnemen. De benoeming vindt dan plaats met terugwerkende kracht vanaf het moment waarop de benoemde zijn werkzaamheden is begonnen. Ook voor de subcommissies en werkgroepen is deze regeling toe te passen. Beëindiging van het lidmaatschap gebeurt door een kennisgeving aan de commissie en melding aan de raad. Plaatsvervanging In commissies en subcommissies van de raad kunnen plaatsvervangers worden aangewezen. Voor de geledingen van de sociale partners is het aan de organisaties om te beoordelen of zij plaatsvervangers willen aanwijzen. Indien voor onafhankelijk leden plaatsvervangers wenselijk worden geacht, dan wordt dit in het behandelingsvoorstel (over het betreffende advies) aan het db voorgesteld. Leden én plaatsvervangende leden ontvangen alle vergaderstukken. Het plaatsvervangend lid kan tegelijkertijd met het lid aan vergaderingen deelnemen. Wel moet deze deelname vooraf gemeld worden aan de secretaris van de (sub)commissie. Een plaatsvervangend lid heeft geen stemrecht of recht op een vergoeding tenzij het lid dat wordt vervangen, afwezig is. Voor elk lid kan één plaatsvervanger worden aangewezen. Wel kan een plaatsvervanger meerdere leden vervangen. Adviserende leden Naast stemgerechtigde leden zijn er ook adviserende leden. Dit zijn deskundigen of groeperingen die niet direct in de SER vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van een commissie, subcommissie of werkgroep kan één of meer deskundigen uitnodigen om als adviseur aan de werkzaamheden deel te nemen. 24 Pagina 24

Pagina 26

Voor club bladen, online relatiemagazines en boeken zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw maandbladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication