De adviserende leden hebben vooral in de beginfase van een adviestraject een belangrijke rol. Door het inbrengen van relevante informatie, inzichten en kennis dragen zij bij aan de analyse en verkenning van de te behandelen problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen. In de latere fase, bij het werken aan de formulering van standpunten, stellen de adviserende leden zich terughoudender op. Ministeriële vertegenwoordigers Bij de commissie- en werkgroepvergaderingen zijn in beginsel ministeriële vertegenwoordigers als waarnemers aanwezig. Dit zijn ambtenaren die nauw betrokken zijn bij de onderwerpen die aan de orde zijn. Zij vertegenwoordigen de betreffende bewindspersonen. De ministeriële vertegenwoordigers hebben een raadgevende stem. Zij zien erop toe dat informatie die voor een commissie van belang kan zijn, ook beschikbaar is / wordt gesteld. Desgevraagd kunnen zij zaken toelichten. Betrokkenheid andere groeperingen Juist als het gaat om onderwerpen die buiten het klassieke sociaal-economische terrein liggen, kan de inbreng van andere groeperingen die niet direct in de SER vertegenwoordigd zijn van belang zijn. Zo kan een advies winnen aan kwaliteit én draagvlak. Organisaties die op het desbetreffende terrein een specifi eke invalshoek hebben of een specifi ek belang behartigen, kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van een advies in een commissie. Deze groeperingen kunnen op verschillende manieren betrokken worden: Via een hoorzitting, panelgesprek of werkbezoek. Dit komt regelmatig voor. Op ad-hocbasis (voor een bepaald adviesproject), als lid van de commissie. Op structurele basis, waarmee ze in principe betrokken worden bij alle adviesprojecten op het betreffende beleidsterrein. Zo is de Consumentenbond lid van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden en zijn natuur- en milieuorganisaties lid van de commissies Duurzame Ontwikkeling, en Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid. Benoemingsperiode De vaste commissies van de raad worden op voordracht van het db samengesteld voor een periode van twee jaar. Aan het einde van die periode komt automatisch een einde aan alle lidmaatschappen en zal herbenoeming moeten plaatsvinden. De benoemingsperiode loopt parallel aan die van de raad. Het lidmaatschap van een commissie ad hoc eindigt bij de opheffi ng SER-Wijzer 25 Pagina 25

Pagina 27

Heeft u een PDF, blue berry of digitale onderwijs magazines? Gebruik Online Touch: studiegids online bladerbaar publiceren.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication